Terms & Conditions

 

Regulamin sprzedaży

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego SHOP.SIGILJEWELS.COM. Administratorem i właścicielem serwisu internetowego SIGILJEWELS.COM (w tym sklepu internetowego pod adresem http://shop.sigiljewels.com, dalej jako „SIGIL JEWELS”) jest Sigil Jewels Marta Machnacka, z siedzibą pod adresem: ul. Św. Wincentego, 128/35, Warszawa, 03-291 Polska, zarejestrowana pod numerem REGON 360621252, numer identyfikacyjny NIP: PL7742796386. Adres do korespondencji jak wyżej.

Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej SIGILJEWELS.COM. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej SIGILJEWELS.COM w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu.

Produkty, które nabywa Klient za pośrednictwem SIGILJEWELS.COM są sprzedawane przez SIGIL JEWELS, działającą we własnym imieniu.

Sklep SIGILJEWELS.COM prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie oferowane produkty w SIGILJEWELS.COM są fabrycznie nowe, wolne od wad, i wprowadzone na rynek legalnie.

SIGIL JEWELS dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia dostępności każdego z produktów objętych zamówieniem w SIGILJEWELS.COM. Określenie dostępności zamówionych produktów odbywa się przy uwzględnieniu zasady pierwszeństwa („first in-first out”) oraz zasady realizacji zamówień do czasu posiadania produktów na stanie magazynowym.

Dokonanie zakupów w SIGILJEWELS.COM wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników SIGIL JEWELS znajdą Państwo w naszej polityce prywatności. Przed złożeniem zamówienia na produkty, Klient uzyska odpowiednią możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz będzie zobowiązany do jego akceptacji.

W związku z zakupami dokonywanymi za pośrednictwem SIGILJEWELS.COM, SIGIL JEWELS będzie komunikować się z Państwem elektronicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub konta klienta. Złożenie oferty w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

Kontakt ze sklepem SIGILJEWELS.COM możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 pod adresem e-mail: contact@sigiljewels.com.

Biżuteria dostępna w sklepie SIGILJEWELS.COM wykonana jest ze srebra próby 0,925, oraz srebra 0,925 powlekanego 22 karatowym złotem z cienką warstwą 18 karatowego złota oraz ze 100% bawełny.

Prezentowane na stronach sklepu SIGILJEWELS.COM zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii są własnością Sigil Jewels Marta Machnacka i nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

Grawery własne spersonalizowane są wykonywane według czcionki, która jest własnością SIGIL JEWELS. SIGIL JEWELS nie ujawnia znaczenia grawerów zamówionych przez klienta. W przypadku chęci grawerowania treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich, SIGIL JEWELS zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie.

SIGIL JEWELS daje możliwość klientowi skorzystanie z naprawy gwarancyjnej w ramach, której naprawia uszkodzenia biżuterii zakupionej w sklepie SIGILJEWELS.COM. SIGIL JEWELS zastrzega sobie odmowę naprawy biżuterii kiedy uszkodzenia będą uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi zaniedbaniem lub nienależytym użytkowaniem biżuterii. Naprawie gwarancyjnej ani reklamacji nie podlega: biżuteria z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział, biżuteria posiadająca uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np. wgniecenia, otarcia, deformacje lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru, itp., biżuteria odbarwiona oraz uszkodzona poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację, oraz biżuteria srebrna złocona która podlega naturalnemu ścieraniu.

Klient jest zobowiązany do założenia konta klienta przez rejestrację. Po dokonaniu rejestracji klient musi potwierdzić rejestrację klikając w link przesłany na podany wcześniej adres e-mail. Klient jest zobowiązany do ochrony poufności własnego hasła oraz zabezpieczenia dostępu do tego hasła. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania oraz zakupy dokonane za pośrednictwem konta klienta, związane z brakiem zachowania poufności hasła, udostępnieniem konta innym osobom lub niewłaściwym zabezpieczeniem dostępu do konta.

Klient jest zobowiązany do wskazania imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji oraz wskazania aktualnego adresu dostawy (SIGIL JEWELS nie dokonuje dostaw do skrzynek pocztowych oraz paczkomatów). Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki wynosi 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych zero groszy).

SIGIL JEWELS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy, jeśli będą one skutkiem działania siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą SIGIL JEWELS, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych.

Ryzyka związane z dostarczonym towarem przechodzą z SIGIL JEWELS na klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez klienta).

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do sklepu SIGILJEWELS.COM, poprzez dodanie towaru prezentowanego w sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia, zamówionego graweru lub adresu dostawy.

Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli klient żądał wystawienia takiej faktury, a także wybraną formę płatności.

Po dokonaniu złożenia zamówienia na adres e-mail wskazany przez klienta podczas rejestracji (zakupy przez rejestrację) wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego regulaminu, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Klient musi potwierdzić zamówienie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

Z chwilą otrzymania od SIGIL JEWELS potwierdzenia złożenia zamówienia otrzymanego na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Promocje w SIGILJEWELS.COM nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

Formą płatności obowiązującą w sklepie SIGILJEWELS.COM jest system płatności elektronicznych Przelewy24.pl. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł. Dodatkową formą płatności jest standardowy przelew bankowy. Konto: Bank PEKAO S.A. PL 36 1240 6087 1111 0010 6157 5520.

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

Realizacja zamówienia tj. dostarczenie zamówionych towarów do klienta następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

Czas realizacji zamówienia wynosi 7-14 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.

Sklep SIGILJEWELS.COM realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także Unii Europejskiej.

Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej „Kodeks cywilny”) za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym postanowieniami Kodeksu cywilnego.

Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: Sigil Jewels Marta Machnacka, ul. Św. Wincentego 128/35, 03-291 Warszawa. Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

Jeśli dostarczone Produkty nie są zgodne z zamówionymi przez klienta, lub jeśli przesyłka jest niekompletna lub została uszkodzona w czasie transportu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Obsługi Klienta SIGIL JEWELS za pośrednictwem poczty elektronicznej (contact@sigiljewels.com) lub telefonu (0693452636).

Klient ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towaru.

Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres: Sigil Jewels Marta Machnacka, ul. Św. Wincentego 128/35, 03-291 Warszawa lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: contact@sigiljewels.com.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji klienta lub zawierających spersonalizowany grawer własny. Oznacza to, że SIGIL JEWELS nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Sigil Jewels Marta Machnacka, ul. Św. Wincentego 128/35, 03-291 Warszawa. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.

W razie odstąpienia przez klienta od umowy sklep SIGILJEWELS.COM, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszystkie poniesione przez klienta opłaty oprócz kosztów dostarczenia produktu. SIGIL JEWELS nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep SIGILJEWELS.COM dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego.

SIGIL JEWELS będzie również uprawniona do żądania od Klienta rekompensaty, za pogorszenie stanu produktów związane z ich użytkowaniem lub uszkodzeniem.

Po otrzymaniu przez SIGIL JEWELS zwróconych produktów oraz ich akceptacji, SIGIL JEWELS prześle klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zwrotu. SIGIL JEWELS rozpocznie następnie procedurę zwrotu płatności, o czym SIGIL JEWELS poinformuje za pośrednictwem wiadomości e-mail. SIGIL JEWELS zastrzega sobie 30 (trzydziesto) – dniowy termin na dokonanie zwrotu.

W wypadku, gdyby dokonywano zwrotu kilku produktów otrzymanych w tej samej przesyłce, klient powinien odesłać zwracane produkty łącznie w jednej przesyłce. W takim przypadku przesyłka ze zwrotem będzie nieodpłatna.

Sklep SIGILJEWELS.COM może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przed klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi klient.

Administratorem danych osobowych jest SIGIL JEWELS Marta Machnacka. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w sklepie SIGILJEWELS.COM klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie SIGILJEWELS.COM, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za odrębną zgodą w celach marketingowo-promocyjnych.

Zgodnie z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci sklepu SIGILJEWELS.COM mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu SIGILJEWELS.COM, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. Spory pomiędzy sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 lutego 2015 r do odwołania.

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl